International Sindhi Nursery Rhymes Competition 2017 Results

Names of Winners of International Sindhi Nursery Rhymes Competition 2017 Results

Junior Category


Name Rhymes Title Video
Shivam Dhiraj Gajwani - Kolhapur Chanda Mama https://www.youtube.com/watch?v=U5AVJkMRR5w
Akshara Nirankari - Kolhapur Amma Lolo https://www.youtube.com/watch?v=0U95ndiumyk
Vidhi Panjwani - Ulhasnagar Chanda Mama https://www.youtube.com/watch?v=Tlk6DHuaIXQ
Drashti Ravi Ramnani - Surat Motooraam https://www.youtube.com/watch?v=lym9zmOE-SE
Bhavya Motiyani - Dubai Chanda Mama https://www.youtube.com/watch?v=N7WJjoyCGN0